Etik Davranış Kurallarımız

Pembemavi Hastanesi; hastalarına karşı yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak ve kurumsal değerlerini yükseltmek amacıyla tanımlamış olduğu “Etik Kuralları” bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve kurallar olarak tanımlar. Bu kurallar ile Pembemavi Hastanesi yönetici ve çalışanlarının yüksek standartlarda davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmaları hedeflenmektedir. 
Sağlık hizmeti sunulurken çalışanlardan beklenen; uyum, ahenk, koordinasyon, anlayış, yardımlaşma ve etik değerlere bağlılıktır.

Madde-1: Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Değerli bir kurum olma amacımızı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz güven, bir dürüstlük bütünlüğüdür.
Hastalarımız, çalışanlarımız, mal ve hizmet aldığımız kuruluşlar, içinde bulunduğumuz toplum ve ilişkide olduğumuz devlet birimleri ile açık, dürüst, tutarlı bir işbirliği sergileriz. Kurumumuzun ismi bizim için gurur kaynağıdır ve ilişkide olduğumuz herkeste güven duygusu çağrıştırmalıdır.

İşi doğru yapmakla kalmayıp, aynı zamanda doğru işler yaparız.

Madde-2: Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; hastalarımıza, kurumumuza ve personel özlük haklarına ait bilgileri kapsar.
Pembemavi Hastanesi çalışanları olarak; hastalarımızın, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.
Yaptığımız görevle ilgili olsun veya olmasın, iş ve kurum ile ilgili olarak öğrendiğimiz bilgi ve sırları saklarız. Öğrendiğimiz sırları, bilgileri veya bunlara ilişkin belgeleri yetkili olmayan kişilere ya da makamlara vermeyiz veya açıklamayız. Bu yükümlülüğün kurum ile ilişkimizin sona erdiğinde de devam edeceğini biliriz.

Madde-3: Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; hastalara, çalışanlara, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Pembemavi Hastanesi adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

1. Yasal Sorumluluklarımız

Pembemavi Hastanesi olarak tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. yasaları ve hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

2. Hastalarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Hasta memnuniyeti odaklı, hastalarımız ihtiyaç, talep ve beklentilerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; hastalarımıza saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
Hastalarımızın mahremiyetine önem verir ve bu doğrultuda sağlık durumu ile ilgili uygulamaların gizlilik içerisinde yürütülmesine, bunun için uygun ortamın oluşturulmasına özen gösteririz.

3. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

4. İşyeri İlke ve Kurallarına Uyma Sorumluluğumuz

Kurumumuzun yönetimi, uyumu, disiplini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak kalite sisteminde yayınlanan talimat, yönetmelik ve prosedürlere uymakla yükümlü olduğumuzu biliriz.

5. Davranış ve İlişkilerde Özen Gösterme Sorumluluğumuz

İşyerimizde iş arkadaşlarımız ve yöneticilerimiz ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işimizi dürüst ve zamanında yerine getirmemiz gerektiğini biliriz.

İşyerimizde, iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenleri belgeleriyle birlikte Yönetime bildirmekle yükümlü olduğumuzu biliriz.

6. Kurum Menfaatlerini Gözetme Sorumluluğumuz

Kurumumuzun yürüttüğü işi ve işyeriyle ilgili çıkarlarını korumak ve bu menfaatlere zarar verici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlü olduğumuzu ve kurum olanaklarını kişisel çıkarlarımız için kullanmayacağımızı biliriz.

7. Başka İşte Çalışma Yasağı

Kurum tarafından izin verilmeksizin resmi ve özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz bir görev kabul edemez, ticaretle uğraşmayız.

8. Kişisel Bilgi ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğumuz

Ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınlarımız ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri, İnsan Kaynakları Müdürlüğü^ne zamanında bildirmemiz ve teslim etmemiz gerektiğini biliriz.

9. Çıkar Çatışması

Özel çıkarlarımız ile kurum çıkarlarının çatışması ya da çatışma olasılığının ortaya çıkması durumunda çıkar çatışması oluşur. Pembemavi Hastanesi çalışanları olarak; işimizi yaparken, kurum çıkarlarını, kendimizin, aile ve yakınlarımızın çıkarlarından üstün tutarız, yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
Kendimiz ya da yakınlarımıza çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırız.

10. Görevi Kötüye Kullanma

Yetkilerimizi, kendi ve/veya yakınlarımızın menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak Pembemavi Hastanesine zarar verecek herhangi bir eylemde bulunmayız.

Görevlerimizi yerine getirirken kendi görev ve yetkilerimizin (acil ve bireyin yaşamını tehdit eden durumlar dışında) dışına çıkmayız. Kendi görev ve yetkilerimizin içinde olan fakat bilgi ve deneyimimizin yeterli olmadığı uygulamaları eğitim almadığımız ve yeterlilik kazanmadığımız sürece gerçekleştirmeyiz.
Tüm çalışmalarımızda ahlaka, kanuna ve Pembemavi Hastanesi Disiplin Yönetmeliğine uygun fiil ve davranışlar çerçevesinde gerçekleştiririz.

11. Ekip Çalışması

Hastalarımızın hak ettikleri nitelikli (kaliteli) hizmeti alabilmeleri ve sağlık gereksinimlerinin karşılanması için ekip çalışmasına özen gösteririz.
Ekibimizin her bir üyesinin görev ve sorumluluklarına, değerlerine, aldıkları eğitime saygı duyar ve başka bir meslek grubunun görev alanlarına müdahale etmeyiz.

12. Mahremiyete Saygı

Kurumumuzda tedavi gören hastalarımızın mahremiyetine önem verir ve bu doğrultuda sağlık durumu ile ilgili uygulamaların gizlilik içerisinde yürütülmesine, bunun için uygun ortamın oluşturulmasına önem veririz.

Madde-4: Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi Politikası

Pembemavi Hastanesi, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul etmektedir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki uygulama esasları, kurumumuzda adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesine ilişkin temel ilkeleri belirlemektedir.

Uygulama Esasları;

1. Kurumumuzun uygulamaları istihdam ve çalışma hayatı ile ilgili olarak yürürlükteki tüm ilgili yasa ve düzenlemelere uyumludur. Pembemavi Hastanesi çalışanları da kendi faaliyetleri kapsamında tüm yasal gereklilikleri yerine getirir ve yasal düzenlemelere uygun davranır.

2. Pembemavi Hastanesi İnsan Kaynakları Politika ve Uygulamaları; işe alma, terfi-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamaların adil olmasını sağlar.

3. Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilemez.

4. Pembemavi Hastanesi işbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratılıp çatışma ortamları önlenerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir şekilde çalışmaları sağlanır.

5. 
Çalışanların özel hayatına ve kişisel alanlarına saygı gösterilir.

 • Kişiler arasındaki haberleşmeler taraf olmayan kişiler tarafından ihlal edilemez.
 • Hukuka uygun olarak kaydedilmiş olsa dahi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi/yayılması/ele geçirilmesi yasaktır.
 • İşyerlerinde iş ilişkisinin doğasından kaynaklanan ve devamında gerekli olabilecek personel özlük bilgileri amaçları dışında kullanılmaz ve kişilerin rızası olmadan 3. Şahıslarla paylaşılmaz.
 • Tüm çalışanların özel ve aile hayatına saygı gösterilir.

6. Çalışanlarımızın her türlü dokunulmazlıklarının yanında fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıkları da gözetilir.

 • Çalışanlarımızın, işyerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi hukuka ve etik kurallara aykırıdır ve bu suça Pembemavi Hastanesi tarafından hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir. Bu uygulamadaki amaç çalışanların fiziksel, cinsel ve duygusal dokunulmazlıklarının korunduğu bir iş ortamında çalışmalarını sağlamaktır.
 • Bir kimsenin vücut dokunulmazlığının cinsel davranışlarla ihlal edilmesi ve/veya bir kimsenin fiziksel temas olmaksızın cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi, cinsel taciz olarak tanımlanmaktadır. Buna göre; bu tanım dâhilinde değerlendirilebilecek herhangi bir davranışın sergilenmesi yasaktır.
 • Ayrıca, herhangi bir taciz hakkında şikâyet ve bildirimde bulunan veya soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere karşı olumsuz hal ve davranışlarda bulunanlara da aynı şekilde tolerans gösterilmemektedir.

7. İşyeri fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olması sağlanır.

Madde-5: Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler

Bir hareket planına karar vermenizde yol gösterici olarak aşağıdaki adımları izlemeniz ve kendinize bu soruları sormanız gerekmektedir:

1. Olayı, Kararı veya Problemi Belirlemek

 • Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz bir şey mi yapmanız istendi?
 • Kurum olarak yasal olmayabilecek veya iş yapma etiğine uymayan bir durumdan mı haberdarsınız?
 • Bir karar vermeye çalışıyor ve iş yapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız gerektiği konusunda şüpheleriniz mi var?

2. Karar Vermeden Önce Düşünün

 • Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin
 • Neden bir ikilem olduğunu kendinize sorun
 • Seçenekleri ve sonuçlarını düşünün
 • Kimlerin etkilenebileceğini düşünün
 • Yöneticinize veya İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne danışın

3. Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin

 • Sorumluluklarınızı belirleyin
 • İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin
 • Uygun şirket politikalarına, prosedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun
 • Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün
 • En iyi hareket planını oluşturmaya çalışın
 • Yöneticinize veya İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne danışın

4. Kararınızı Test Edin

 • Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin,
 • Kurumun temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin,
 • Kurum politikalarını, kanunları ve profesyonel standartları dikkate aldığınıza emin olun,
 • Yöneticinize veya İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin.

5. Kararlılıkla Devam Edin

 • Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın,
 • Öğrendiklerinizi paylaşın,
 • Başarı hikâyenizi diğerleriyle paylaşın.

Madde-6:  Yöneticilerin Sorumlulukları
Pembemavi Hastanesi yöneticilerinin, Pembemavi Hastanesi tarafından belirlenmiş etik değerler çerçevesinde çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır.

Buna göre yöneticiler;

 • Etik kuralları destekleyen bir kurum kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,
 • Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,
 • Etik kurallarla ilgili soru, şikâyet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,
 • Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol göstermek, iletilen tüm bildirimleri dikkate almak ve gerekli gördüğünde Etik Kurul’a en kısa sürede iletmekten,
 • Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlamaktan ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygulamaktan sorumludur.  

© PembeMavi Hastanesi. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Bursa Web.

© PembeMavi Hastanesi. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Bursa Web.

Gönder
1
Merhaba, bilgi almak istiyorum.
Merhaba, bilgi almak istiyorum.